ürün Bilgisi

ürünlerimize ait K?sa ürün Bilgisi (KüB) ve

Kullanma Talimat?’na (KT) a?a??daki linkten eri?im sa?layabilirsiniz.

G?rüntülenen sayfadaki “Bul” b?lümüne

ürünün ismini yazarak arama yapman?z yeterli olacakt?r.

https://www.titck.gov.tr/kubkt

?

Biz, ciddi hastal?klar? olan hastalar?n kar??lanmam?? t?bbi ihtiya?lar?na cevap verilmesine yard?mc? olmaya odaklanm?? global bir biyofarmas?tik ?irketiyiz. Yeni ila?lar?n ke?fedilmesi ve geli?tirilmesini i?eren Ara?t?rma ve Geli?tirmeye (Ar-Ge) milyarlarca yat?r?m yapmaktay?z.

T?bbi Bilgiler ve Hizmetler

Sa?l?k Profesyonelleri i?in t?bbi bilgiler ve kaynaklara eri?im

T?bbi Bilgiler ?leti?im Merkezi

Faks :?0 212 286 13 95

Yan Etkiler / ?stenmeyen Reaksiyonlar veya ürün Kalitesi ?ikayetlerinin Bildirilmesi (Farmakovijilans)

Faks : 0 212 286 13 95

Yan Etkileri, ürün Kalitesi ?ikayetlerini veya di?er pazarlardaki T?bbi Bilgi taleplerini bildirmek i?in global sitemizi ziyaret edin.

Onkoloji

Opdivo?

Triangle Icon

Yervoy?

Triangle Icon

Hematoloji

Sprycel?

Triangle Icon

Viroloji

Baraclude?

Triangle Icon

Immunoloji

Orencia?

Triangle Icon
茄子视频VIP破解